دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آبان ۱۳, ۱۳۹۸

پالپکتومی در کودکان

پالپکتومی یک روش تخصصی دندانپزشکی برای نجات دادن دندان کودکان است که شباهت بسیار به درمان کانال ریشه دندان یا عصب کشی دندان دارد
026-34210159