دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲

آیا کودکان نیز می توانند از پروتزهای دندانی استفاده کنند؟

آیا کودکان نیز می توانند از پروتزهای دندانی استفاده کنند؟ چه موادی در ساخت پروتزهای مصنوعی پارسیل برای کودکان استفاده می شوند؟
026-34210159