دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مرداد ۳, ۱۴۰۰

آیا دندان شیری ریشه دارد؟

ساختار دندان های شیری کودک به چه صورت است؟ چگونه باید از دندان های شیری کودک مراقبت کرد؟ از چه زمانی باید مراقبت از دندان شیری کودک را آغاز کرد؟
026-34210159